Facebook

Kirjaudu

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
85775

Säännöt

 

Seuran säännöt .pdf muodossa

Seuran metsästyssännöt .pdf muodossa

 

Elimäen Eräveikot ry:n SÄÄNNÖT

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITOT

Yhdistyksen nimi:  Elimäen Eräveikot ry

Kotipaikka:           Elimäki

Lääni/kunta          Etelä Suomen lääni/Elimäen kunta

Perustamisaika:    1960

Seuran kieli:         Suomi

Seura on:             Kymen riistanhoitopiirin jäsen ja noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä

 

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1. Järkiperäistä metsästystä;

2. Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3. Metsästysampumaurheilua;

4. Kenneltoimintaa.

 

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2. Suorittamalla riistanhoitotöitä;

3. Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4. Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5. Huolehtimalla luonnonsujeluun liityvistä käytännön toimista;

6. Kouluttamalla jäseniään;

7. Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

8. Edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

 

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi- tai kausijäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja piirin päätöksiä ja sääntöjä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei ääni oikeutta seuran kokouksissa.

 

5 § JÄSENTEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisenjäsenmaksun, joiden suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kausijäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin kausijäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että kausijäsen ei voi tuoda itselleen vieraita ja kausijäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää seuran vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran vuosikokouksessa.

 

6 § RIISTANHOITO- JA ILMOITUSVELVOITE

Jäsen on myös velvollinen

1. Suorittamaan riistanhoitotyötä sekä pitämään luetteloa pyytämästään riistasta sekä;

2. Tekemään näistä ilmoituksen seuran johtokunnalle.

 

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on mahdollisuus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

8 § SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1.  Laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2. Toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;

3. Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai;

4. Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

 

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syy ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukkuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsen suhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

9 § SEURAN VARSINAISET TAI YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi kokousta, joista vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava seuran jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

1. Sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai

2. Kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3. Seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

10 § VUOSIKOKOUSASIAT

Vousikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlukijaa;

2. Todetaan kokouksen laillisuus;

3. Hyväksytään työjärjestys;

4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali, joka on myös seuran puheenjohtaja

7. Toimitetaan johtokunnan vaali erovuoroisten tilalle;

8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamistensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;

10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden perittävien maksujen suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta tai kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 8 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13. Valitaan seuran uudet jäsenet sekä myönnetään kausikortit;

14. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten esille tuomat asiat.

 

11 § KESÄKOKOUSASIA

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 9 §:ssä on määrätty.

 

13 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

14 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puuheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa ja edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

15 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilitarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

16 § SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen mikäli katsoo sen tarpeellisiksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, joka voidaan valita myös seuran ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat tarpeelliseksi tai, kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

17 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

18 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin eriksee yksin.

 

19 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti toiminnat toteutetaan suunnitelmien

mukaisesti;

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

5. Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

6. Toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toiminta tiedot;

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

8. Pitää seuran jäsenluetteloa;

9. Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta

10. Valita ja tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

11. Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

12. Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä;

13. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin mitä seuran etu vaatii.

 

20 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNTÖ

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

21 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys- Jaktmuseiföreningen I Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautuessa on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi kennelpiiriin  ja Elimäen riistanhoitoyhdistykselle.

 

22 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksissä on säädetty.

 

23 § JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsen oikeudet säilyvät.

Kalenteri

toukokuu 2022
M T K T P L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ajankohtaista

Vuoden 2021 Haulikkovuorot alkavat pyöriä viikosta 22 alkaen TI, KE ja TO klo 17-20

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Elimäen Eräveikot Ry.